Doelstellingen

Integratie

Volledige integratie in de Nederlandse samenleving is, in de visie van ICCNAH geen keuze, maar een pre. Nieuw- en oudkomers dienen zich de Nederlandse taal, waarden en normen eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de maatschappij. Dit laat onverlet dat moslims met behoud van hun identiteit deel uit kunnen maken van de Nederlandse samenleving.

Emancipatie

Voor een volwaardig burgerschap is de acceptatie en ontdekking van de eigen (moslim) identiteit een dynamisch proces voor de jeugd, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen leven. Door dit proces te begeleiden wordt het proces van zelfacceptatie bevorderd. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen islamitische waarden en normen en respect hebben voor andermans waarden en normen. Emancipatie vloeit voort uit dit proces.

Burgerschap

Burgerschap betekent opkomen voor jezelf, het betekent tevens jezelf dienstbaar opstellen aan de Nederlandse samenleving. Dit komt onder andere neer op een pro actieve houding op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Participeren vereist een actieve houding in het smeden van banden tussen de islamitische gemeenschap en de maatschappij. Dialoog, voorlichting, debat, samenwerking en gezamenlijke activiteiten zijn speerpunten die bij dit thema horen.

Religie

Naast maatschappelijke doelstellingen heeft Nour Al Houda ook een gebedsruimte waar moslims hun gebeden kunnen verrichten. Immers, ICCNAH opereert vanuit een islamitische grondslag en een gebedsruimte vloeit voort uit één van de vijf pilaren van de islam en is derhalve van essentieel belang om het geloof te kunnen praktiseren.

Onderwijs

Iedere moslim dient kennis op te doen. Onderwijs is daarom één van de hoofddoelen van Nour Al Houda. Vanuit de moslimgemeenschap is er behoefte aan het onderwijzen van de Quraan, geloofsleer en de Arabische taal. Naast religieus onderwijs stelt ICCNAH zich ook ten doel om huiswerkbegeleiding aan te bieden. Vanuit de gemeenschap is er een grote behoefte aan huiswerkbegeleiding.

ANBI

Stichting Nour Al Houda is een ANBI. Een ANBI is een door de belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’. Onze donateurs genieten hierdoor van fiscale voordelen. Meer informatie over deze voordelen zijn hier terug te vinden.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen blikken wij terug op de jaren 2018, 2019 en 2020. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 hebben wij uitgebreide jaarverslagen gemaakt waarin je in één oogopslag ziet wat wij in die jaren gezamenlijk hebben bereikt.

De belangrijkste inkomstenbron van onze stichting zijn de donaties van al onze bezoekers en vrijwilligers.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarrekeningen

Hier kun je de jaarrekeningen vinden waarnaar verwezen wordt in onze jaarverslagen:

Jaarrekening ICC 2022 / Jaarrekening STI 2022

 

Overig

ICCNAH wil zich, naast de bovengenoemde doelen, voorts de volgende doelen realiseren:

1.Het organiseren van lezingen over verscheidene onderwerpen; van geloofsleer tot aan actuele maatschappelijke kwesties die ons vandaag de dag bezighouden.
2.Opvoedingsondersteuning door middel van het bieden van voorlichtingsbijeenkomsten, pedagogische begeleiding, activiteiten.
3.Activiteiten voor jong en oud.
4.Een bibliotheek.
5.Het bieden van zowel juridische als sociale hulp middels een hulploket.